Umowa oferty publicznej

Publiczna spółka akcyjna “Lwowskie Przedsiębiorstwo Transportowe-14630” (zwana dalej InterLATP), EDRPOU 03114744, adres: 79040, Ukraina, Lwów, ul. Horodnycka, lat 47, kierując się art. 633 Kodeksu Cywilnego Ukrainy, zaprasza nieograniczoną liczbę osób (dalej Użytkownik) do zawarcia Umowy Oferty Publicznej (dalej Umowa) w celu wyszukania i/lub zakupu biletów za pośrednictwem serwisu interlatp.com i/ lub dodatkowe usługi InterLATP.

Użytkownik może działać w ramach Umowy Oferty we własnym imieniu i na swoją korzyść i/lub w imieniu strony trzeciej i na jej korzyść.

InterLATP jest podmiotem świadczącym usługi przewozu pasażerów i ich bagażu.

Bilet (w tym bilet elektroniczny) jest dokumentem podróży o wymaganej formie, uprawniającym pasażera do skorzystania z usług transportu autobusowego, tworzonym w zautomatyzowanym systemie InterLATP, wysyłanym na adres e-mail podany podczas składania zamówienia lub w inny sposób wydawany Użytkownikowi. Numer biletu to numer umowy.

Użytkownik oraz InterLATP są świadomi ogólnych wymagań dotyczących zawierania umów, których spełnienie jest niezbędne dla ważności aktu, posiadający pełną zdolność do czynności cywilnoprawnych oraz zdolność do czynności cywilnoprawnych, posiadają odpowiednie umocowanie do zawierania takiego czynu, w pełni świadomi wagi swoich działań i zgodnie z dobrowolnym wyrażeniem woli, co odpowiada wewnętrznej woli uczestników tej transakcji, zmierzając do rzeczywistego wystąpienia skutków prawnych, rozumiejąc charakter prawny tego transakcję, a także ich prawa i obowiązki wynikające z Umowy, zgodnie z obowiązującymi przepisami, zawarli niniejszą Umowę w sprawie:

1. Przedmiot

1.1. Zgodnie z Umową Publiczna Spółka Akcyjna „Lwowskie Przedsiębiorstwo Transportowe-14630” (zwana dalej InterLATP) świadczy usługi w zakresie sprzedaży Biletów na przewóz pasażerów i ich bagażu transportem drogowym w ruchu międzynarodowym i na terytorium Ukrainy, w zgodnie z wybranym przez Użytkownika terminem, godziną i kierunkiem, przedsprzedaż biletów, rezerwacja miejsc, telefoniczne zamówienie biletu, ponowne wystawienie biletu, znalezienie optymalnego rozkładu jazdy na życzenie Użytkownika, obsługa Użytkownika, w tym wsparcie Użytkownika, usługi dodatkowe na zlecenie Użytkownika (dalej Usługi), na warunkach określonych w Regulaminie Przewozu.

1.2. Za świadczone Usługi InterLATP pobiera opłatę stanowiącą kwotę środków wliczoną w cenę Biletu.

1.3. Każdy zakup Biletu podlega regulaminowi InterLATP, który stanowi integralną część Umowy.

1.4. Nieprzestrzeganie regulaminu InterLATP może skutkować anulowaniem zamówień i odmową dostępu do zakupionych usług, w tym możliwości skorzystania z Biletu, bez zwrotu środków wydanych na jego wystawienie.

2. Prawa i obowiązki

2.1. Użytkownik ma prawo do:

2.1.1. Uzyskaj usługi w ramach Umowy oferty;

2.1.2. Korzystać z Biletu zgodnie z wybraną datą, godziną, miejscem wyjazdu;

2.1.3. zwrotu Biletu, na warunkach określonych przez InterLATP;

2.1.4. Żądać naprawienia szkody wynikającej z warunków Umowy poprzez wysłanie odpowiedniego żądania na adres InterLATP.

2.1.5. W przypadku wyrządzenia Użytkownikowi szkody moralnej działaniem lub zaniechaniem InterLATP, wysokość odszkodowania, po jego udowodnieniu i uzasadnieniu, nie może przekroczyć kwoty większej niż wartość Biletu.

2.2. Użytkownik zobowiązany jest do:

2.2.1. Sprawdź datę, godzinę, miasto/miejsce wyjazdu, miasto/miejsce przyjazdu przed zakupem Biletu;

2.2.2. dokonać przedpłaty za Bilet w wysokości 100% ceny wskazanej na stronie internetowej;

2.2.3. Sprawdź datę, godzinę, miasto/miejsce wyjazdu, miasto/miejsce przyjazdu po zakupie Biletu;

2.2.4. Przybądź wcześnie na miejsce wyjazdu;

2.2.5. powiadomić InterLATP o niemożności wykorzystania Biletu z tego czy innego powodu;

2.3. InterLATPma ​​prawo do:

2.3.1. zawarcia umowy przewozu pomiędzy Użytkownikiem a InterLATP, na warunkach i w trybie określonym niniejszą Umową;

2.3.2. Ustalać i otrzymywać od Użytkownika dodatkowe wynagrodzenie za usługi dodatkowe i/lub świadczone usługi.

2.3.3. InterLATP ma prawo do nagrywania rozmów telefonicznych z Użytkownikiem i/lub Pasażerem, w przypadku kontaktu z serwisem i/lub w przypadku obsługi Użytkownika/Pasażera i/lub konieczności powiadomienia Użytkownika/Pasażera i/lub uzyskać dodatkowe informacje w związku z każdym Biletem dokonanym w ramach korzystania z Witryny.

2.4. InterLATP jest zobowiązany do:

2.4.1. Wysłać Użytkownikowi Bilet zgodnie z formularzem ustalonym i zaakceptowanym przez Dostawcę;

2.4.2. powiadomić Użytkownika o zmianach warunków świadczenia usług;

2.4.3. Powiadomić Użytkownika o zmianie lub odwołaniu lotu;

2.4.4. Przyjąć odwołanie Użytkownika, rozpatrzyć je samodzielnie lub przesłać do rozpatrzenia właściwemu organowi państwowemu;

2.4.5. Terminowego poinformowania Użytkownika o rozpatrzeniu reklamacji, a w przypadku skierowania reklamacji do osoby trzeciej o wynikach jej rozpatrzenia (w przypadku otrzymania takiej odpowiedzi na adres InterLATP).

PAMIĘTAJ, że InterLATP odpowiada na żądanie w taki sam sposób, w jaki zostało odebrane. Odpowiedź nie zostanie przesłana podmiotowi trzeciemu (w tym na żądanie Użytkownika).

3. Wzajemne rozliczenia

3.1. Środki otrzymane od Użytkownika na zakup Biletu należą do InterLATP.

3.2. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za wszelkie koszty prowizji i inne koszty określone przez bank, które mogą zostać doliczone do ceny Biletu lub usług dodatkowych przez wydawcę karty kredytowej lub debetowej, za wyjątkiem przypadków, w których koszty te przypisane są odpowiedzialność InterLATP.

3.3. Usługi bankowe związane z przelewem środków w ramach Umowy są opłacane przez Stronę, która je wykonuje.

4. Identyfikacja

4.1. Adres e-mail i/lub numer telefonu podany przy zakupie Biletu służy jako identyfikator Użytkownika.

4.2. Kontaktując się pod numer telefonu/adres e-mail podany przy zakupie Biletu, InterLATP umożliwia InterLATP identyfikację Użytkownika jako właściwej Strony Umowy wraz z odpowiadającymi jej prawami i obowiązkami oraz umożliwia podjęcie działań zarówno w odniesieniu do Umowy, jak i ogólny i specjalnie zakupiony Bilet.

4.3. Kontakt Użytkownika z innego numeru telefonu i/lub adresu e-mail podanego przy zakupie Biletu uprawnia InterLATP do żądania dodatkowego wskazania przez Użytkownika jako właściwej strony Umowy.

4.4. W przypadku braku możliwości identyfikacji Użytkownika jako strony Umowy, InterLATP zastrzega sobie prawo do odmowy rozpatrzenia odwołania.

4.5. Użytkownik jest odpowiedzialny za zapisanie i/lub dostęp do numeru telefonu i/lub adresu e-mail.

4.6. Użytkownik wyraża zgodę na prawo InterLATP do blokowania dostępu do systemów elektronicznych InterLATP przy użyciu indywidualnych adresów e-mail i/lub numerów telefonów, jeżeli przy ich użyciu zostały wcześniej dopuszczone działania na szkodę InterLATP.

5. Powrót

5.1. PRZYMUSOWY ZWROT środków za Bilet: w przypadku zgłoszenia odwołania lotu z jakiejkolwiek przyczyny, InterLATP dokonuje zwrotu środków otrzymanych tytułem zapłaty za Bilet, którymi zostały pobrane w wysokości 100% kosztu biletu lub, jeśli jest dostępny, oferty zakupu kolejnego Biletu na lot tego samego lub innego Dostawcy.

5.2. DOBROWOLNY ZWROT: Jeśli pasażer dobrowolnie zwróci bilet w związku z odwołaniem podróży, pasażer otrzyma zwrot następujących kwot w zamian za niewykorzystany bilet:

5.2.1. Więcej niż 48 godzin przed odlotem – 50% ceny biletu;

5.2.2. W okresie 48-24 godzin przed odlotem – 25% ceny biletu;

5.2.3. W ciągu 24 godzin przed wylotem środki nie podlegają zwrotowi;

5.2.4. Środki za zwrot kwitów bagażowych ich posiadaczom nie są zwracane.

5.3. Wyjątkowo, jeżeli bilet został zakupiony u pośrednika InterLATP będącego jednocześnie dworcem autobusowym, dobrowolny zwrot biletu i zatrzymanej kwoty nastąpi zgodnie z warunkami określonymi przez Rząd Ukrainy dla takich przypadków. Środki za zwrot kwitów bagażowych ich posiadaczom nie są zwracane.

PROSZĘ ZWRÓCIĆ UWAGĘ, że Uchwała Gabinetu Ministrów Ukrainy nr 176 z dnia 18 lutego 1997 r. „W sprawie zatwierdzenia zasad świadczenia usług pasażerskiego transportu drogowego” reguluje zwrot Biletu wyłącznie w kasie biletowej Dworca Autobusowego, a także nie obejmuje koncepcji InterLATP, zgodnie z warunkami Umowy.

5.4. Procedura zwrotu biletu:

5.4.1. Użytkownik składa wniosek o zwrot za pośrednictwem Witryny, szczegółowo opisując sytuację lub podając informacje potwierdzające (dowód) przy składaniu wniosku o zwrot za pośrednictwem konta osobistego.

5.4.2. Użytkownik zwraca się bezpośrednio do InterLATP lub komunikuje się na piśmie.

5.4.3. Jeśli odwołanie Użytkownika polega nie tylko na zwrocie środków za zamówienie, wówczas jest to traktowane jako roszczenie i jest składane przez klienta w oficjalnej formie zgodnie z ustawą Ukrainy „O apelacjach obywateli”.

6. Odszkodowania

6.1. W wyjątkowych sytuacjach InterLATP ma prawo zwrócić Użytkownikowi całość lub część ceny Biletu. Zwrot taki dokonywany jest kosztem środków własnych InterLATP.

6.2. InterLATP nie zwraca kosztów ani części kosztów Biletu zakupionego przez Użytkownika na dotarcie do punktu przesiadkowego lub miejsca docelowego zakupionego na innej stronie internetowej.

6.3. Bez uszczerbku dla tego, InterLATP ma prawo do przekazania Użytkownikowi komplementu pieniężnego bez podania przyczyny. Komplement nie jest dowodem uznania jakichkolwiek okoliczności, zdarzeń, faktów, winy, przypuszczeń lub argumentów i może być wykonany wyłącznie jako nieodwołalna prezentacja dobrych intencji.

6.4. InterLATP nie wypłaca odszkodowania za opóźnienia w przekraczaniu granicy.

7. Warunki udzielania informacji

7.1. W celu wystawienia i zakupu Biletu w Serwisie konieczne jest podanie określonych informacji, a mianowicie: Imienia i Nazwiska pasażera (numer dokumentu, po którym można go zidentyfikować, adres e-mail oraz numer telefonu).

7.2. Ponadto przy dokonywaniu zakupu konieczne jest podanie informacji o płatności związanych z kartami bankowymi — czyli ich numerów i dat ważności. Te informacje muszą być wprowadzane przy każdym zakupie w bezpiecznej usłudze wybranego systemu płatności.

8. Gwarancje

8.1. Dokonując zakupu za pośrednictwem serwisu, Użytkownik potwierdza swoją zdolność do czynności prawnych oraz wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych.

8.2. Użytkownik zgadza się zapłacić cenę Biletu i obowiązujące podatki za wszystkie zakupy dokonane kartą kredytową lub debetową lub inną dozwoloną metodą płatności.

8.3. Użytkownik zgadza się zapłacić wszystkie środki określone przez Spółkę w przypadku, gdy płatność nie zostanie dokonana, zwrócona lub odrzucona przez bank Użytkownika.

8.4. Sprzedając Bilet za pośrednictwem Witryny, InterLATP potwierdza swoje prawo do sprzedaży tego Biletu.

8.5. InterLATP zastrzega sobie prawo, według własnego uznania, do blokowania kart kredytowych i debetowych za podejrzane działania.

9. Prywatność

9.1. Użytkownik potwierdza swoją zgodę na to, że ponosi osobistą odpowiedzialność za bezpieczeństwo przekazywanych informacji poufnych.

9.2. InterLATP nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku nieuprawnionego wykorzystania informacji poufnych pozostawionych przez Użytkownika.

9.3. Wszelkie dane osobowe otrzymane przez Spółkę w wyniku składania zamówień za pośrednictwem Witryny są przechowywane zgodnie z zasadami i przepisami dotyczącymi poufności, które stanowią integralną część Umowy.

9.4. InterLATP zastrzega sobie prawo do wykorzystywania i ujawniania informacji o Użytkowniku lub o złożonym przez Użytkownika zamówieniu, z zastrzeżeniem zachowania poufności.

9.5. InterLATP zastrzega sobie prawo do zmiany Polityki Prywatności w dowolnym momencie, wyłącznie na lepsze, z dalszym rozszerzeniem warunków zachowania informacji poufnych.

10. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

10.1. Użytkownik wyraża zgodę i potwierdza, że ​​dane podane przez niego podczas dołączania Biletu są prawdziwe, a Użytkownik ma prawo do ich określenia przy zakupie Biletu oraz pozostawienia ich do dalszego przetwarzania i przechowywania, w tym m.in.:

  • przekazywanie ich stronie trzeciej, która jest w taki czy inny sposób powiązana z niniejszą Umową lub w celu jej pełnej realizacji;
  • dodatkowe informacje dla Użytkownika o statusie lotu, zmianach jego warunków;
  • dalszej realizacji zamówień Użytkownika;
  • otrzymywanie wiadomości serwisowych, w tym dotyczących promocji, programów bonusowych i zniżek organizowanych przez Spółkę.
11. Odpowiedzialność

11.1. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań wynikających z Umowy przez jedną ze Stron, Strona winna jest zobowiązana do naprawienia drugiej Stronie szkody wyrządzonej i udowodnionej takimi działaniami.

11.2. Użytkownik jest osobiście odpowiedzialny za przestrzeganie Umowy.

11.3. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność w związku z niemożnością udzielenia rzetelnych informacji, w tym o osobie, w imieniu której działa w ramach niniejszej Umowy, w tym m.in. wyjątki, w tym między innymi w przypadku, gdy Użytkownik nie posiada wiarygodnych danych osobowych.

11.4. Użytkownik zgadza się zabezpieczyć InterLATP za szkody i, jeśli to konieczne, bronić interesów InterLATP (w tym między innymi założycieli, spółek zależnych, stowarzyszonych InterLATP, każdego z jego pracowników, dyrektorów, pracowników, agentów, wykonawców i przedstawicieli) przed wszelkie roszczenia, odszkodowania, koszty i zobowiązania (w tym odpowiednie koszty pomocy prawnej)) związane z wypełnieniem warunków niniejszej Umowy.

12. Zwolnienie z odpowiedzialności

12.1. Strona jest zwolniona z odpowiedzialności za naruszenie warunków Umowy, jeżeli udowodni, że naruszenie to nastąpiło w wyniku działania lub zaniechania działania osoby trzeciej.

12.2. InterLATP nie ponosi odpowiedzialności za błędy lub nieścisłości popełnione przez Użytkownika.

12.3. InterLATP nie ponosi odpowiedzialności za straty i szkody poniesione przez Użytkownika podczas podróży w różne zakątki świata.

12.4. InterLATP nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia i/lub utratę biletu na ten lub inny środek transportu, za szkody poniesione przez Użytkownika w wyniku spóźnienia autobusu do punktu, w którym Użytkownik miał się przesiadać, w tym za jedno zamówienie zakupione za pośrednictwem Witryna.

13. Roszczenia i jurysdykcja

13.1. Procedura składania wniosków o rozpatrzenie odwołań jest obowiązkowa.

13.2. W przypadku naruszenia warunków Umowy przez jedną ze Stron, druga Strona ma prawo zwrócić się do sądu. Lokalizacja sądu jest wybierana zgodnie z obowiązującym ustawodawstwem Ukrainy.

13.3. Spory dotyczące Umowy muszą być rozstrzygane indywidualnie.

13.4. Jeśli dany spór nie może zostać rozwiązany w drodze negocjacji, jest on rozstrzygany w sądzie zgodnie z ustaloną jurysdykcją i jurysdykcją takiego sporu zgodnie z obowiązującym ustawodawstwem Ukrainy.

13.5. Wszystkie kwestie dotyczące stosunków między Stronami, które nie są uregulowane w niniejszej Umowie, są regulowane przez obowiązujące ustawodawstwo Ukrainy.

14. Inne

14.1. We wszystkim innym, co nie jest przewidziane w Umowie, Strony kierują się obowiązującym ustawodawstwem Ukrainy.

14.2. Umowa, Regulamin stanowią kompletny dokument przeznaczony dla Użytkownika i mają nadrzędną moc prawną w stosunku do wcześniej zawartych pisemnych lub ustnych umów między stronami. Wydrukowana wersja niniejszych Warunków lub jakakolwiek inna komunikacja pierwotnie utworzona w formie elektronicznej może być rozpatrywana w postępowaniu sądowym związanym z niniejszą Umową, Warunkami, z taką samą wagą i na takich samych warunkach jak inne dokumenty, pierwotnie utworzone w formie innej niż elektroniczna , ale w formie fizycznej.